Termeni și condiții

Prezentul document reprezintă condițiile generale și regulamentul de funcționare a site-ului www.picior-plat.ro și stabilește normele generale privind modul de accesare și utilizare a site-ului și a informațiilor oferite prin intermediul acestuia.

1. Definții:
„Site” înseamnă în continuare site-ul de internet www.picior-plat.ro;
„Administratorul Site-ului” înseamnă în continuare S.C. GRANNUS GENERICS.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Mihai Cioranu nr. 10, bl. 70B, sc. 1, et.6, ap. 25, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/ 9905/2004 și având CIF RO16526681.
„Serviciu” înseamnă platforma pusă la dispoziția utilizatorilor persoane fizice și juridice prin intermediul căreia pot fi accesate informațiile oferite pe Site;
„Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoană fizică sau juridică care vizitează sau accesează Site-ul, care își creează cont pe Site sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul.
Prin obținerea calității de utilizator al site-ului se consideră acceptarea acestor Termeni și Condiții Generale precum și Regulamentului de funcționare a site-ului, astfel cum sunt formulate în prezentul act. Accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din aceștia.
Neacceptarea acestor Termeni și Condiții Generale precum și a Regulamentului de funcționare a site-ului atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea Site-ului.

2. Obiectivele și scopul Serviciului.
Obiectivul principal al Serviciului este de a pune la dispoziția utilizatorilor informații considerate a fi de interes public, fie sub forma unei informații obiective (orice informație care poate fi verificată în realitatea existentă la un anumit moment) sau subiective (orice informație care reprezintă o opinie personală sau o judecată de valoare), fie ca informație medicală (orice informație bazată pe dovezi științifice existente la momentul respectiv în domeniul sănătății publice, indiferent de obiectul acestora), ca mod de exprimare a responsabilității societății pentru sănătatea publică, libertatea de exprimare, cu limitele acesteia, respectarea drepturilor persoanelor și exercitarea propriilor drepturi cu bună-credință și conform dispozițiilor legale.
Scopul Serviciului este de a oferi informații despre medicii, unitățile medicale, serviciile medicale și produsele medicale în sistemul de sănătate publică și privată, precum și de a asigura accesul utilizatorilor la opiniile pacienților despre acestea.

3. Proprietatea intelectuală.
Întreg Conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site), logo-ul, marca și orice alte elemente de grafică ale Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, aparțin Administratorului Site-ului și partenerilor săi.
Prin derogare de la prevederile de mai sus, materialele publicate pe site care au fost puse la dispoziția Administratorului site-ului în baza unui contract legal încheiat sau acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o altă sursă, precum și opiniile și/sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului postate pe Site sau față de Conținutul Site-ului în general, nu aparțin Administratorului Site-ului.
În cazurile în care Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip este preluat de Administratorului Site-ului de la alți producători/emitenți de Conținut sau materiale în format text, imagine, grafică, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și regulilor incidente în asemenea cazuri.
Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ și orientativ și că Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului Site-ului sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

4. Conținutul Site-ului
Toate informațiile, datele, materialele postate pe Site reprezintă informații publice sau care au fost puse la dispoziție de un partener în baza unui contract legal încheiat cu Administratorul site-ului și au un caracter informativ și orientativ.
Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului Site-ului sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.
Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul Site-ului și partenerii săi le dețin asupra/în legătură cu Site-ul, Conținutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenentă a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării vreuneia din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere față de autorii/proprietarii drepturilor de autor.
Conținutul Site-ului și informațiile oferite prin intermediul acestuia, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip, pot fi utilizate exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de Conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Site-ului.
Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a Conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale.
Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoana și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a Conținutului Site-ului în orice scopuri decât cele personale pot fi transmise în scris la adresa Administratorului site-ului – S.C. GRANNUS GENERIC S.R.L. cu sediul în București, str. Mihai Cioranu nr. 10, bl. 70B, sc. 1, et.6, ap. 25, sau prin oricare dintre modalitățile indicate la pagina de Contact a Site-ului.
Orice persoana care expediază în orice mod informații ori materiale către Site își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către Site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Administratorului Site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective.
Utilizatorii care expediază în orice mod informații ori materiale către Site sunt de acord să cedeze exclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, în momentul trimiterii acestora către Administratorul Site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a Conținutului cu care contribuie sau postează pe Site. Administratorul Site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de Conținutul postat pe Site de către orice persoană, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul Conținut.
Orice persoane care expediază în orice mod informații, comentarii, opinii, ori materiale către Site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod pe ceilalți Utilizatori prin informațiile, comentariile și materialele expediate și acceptă și înțeleg că ei sunt singurii care pot fi trași la răspundere pentru veridicitatea, validitatea, corectitudinea informațiilor, comentariilor, opiniilor și materialelor, incluzând dar fără a se limita la consecințele juridice în legătură cu utilizarea lor.
Este strict interzisă postarea pe Site a oricărui Conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului, potrivit legislației în vigoare. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricărora din prevederile Termenilor și Condițiilor Generale și a Regulamentului de funcționare a site-ului, Administratorul Site-ului va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțială a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea oricărui Conținut expediat de Utilizator în vederea postării către Site ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea Conținut, pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de Site sau pentru desființarea contului Utilizatorului pe Site, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul oferă doar o platformă de comunicare și informare publică și că doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date și informații postate pe Site indiferent de forma și partea în care apar (de exemplu blog, avatar, comentarii etc., dar fără a se limita la acestea) și pentru orice efecte juridice și/sau comerciale derivând din acestea.

5. Legătura cu alte site-uri
Utilizatorii înțeleg și acceptă că prin natura Serviciului și a Conținutului Site-ul acesta poate furniza informații, legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile partenerilor, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile în legătura cu Conținutul Site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.
Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește Conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Administratorul Site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă Condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

6. Limitarea răspunderii. Forța majoră.
Administratorul Site-ului nu își asuma obligația și nu garantează implicit sau expres pentru Conținutul de orice fel al Site-ului sau pentru întreg Conținutul oferit de către Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.
Administratorul Site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru Conținutul Site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți, secvență, modul al Conținutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale Conținutului Site-ului.
Utilizatorii înțeleg și acceptă ca furnizarea Serviciului poate fi afectată de anumite Condiții obiective, precum și că orice informații oferite prin intermediul Site-ului sunt informații publice și/sau obținute de Administratorul Site-ului în baza unui contract legal încheiat cu un partener.
Utilizatorii înțeleg și acceptă că informațiile puse la dispoziție pe Site vor fi interpretate și folosite pe riscul lor. În acest sens, Utilizatorii înțeleg și acceptă că informațiile prezentate pe Site nu constituie consultații medicale și nu pot substitui recomandările date de medicii de specialitate la care se recomandă prezentarea la medic pentru consultații și tratament medical adecvat fiecărui caz în parte.
În consecință, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din Conținutul Site-ului, inclusiv dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvențele video, avatarurile, blogurile sau orice altă activitate legată de utilizarea, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea.
Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.
În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul precum și din utilizarea Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.
Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site sau prin intermediul Serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.
În cazurile de forță majoră Administratorul Site-ului și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă etc.
Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și despăgubească integral pe Administratorul Site-ului și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul.

7. Servicii oferite contra cost
Utilizatorii pot beneficia, în baza unui contract încheiat cu respectarea normelor legale în vigoare, de serviciile suplimentare oferite de către Administratorul Site-ului. În acest sens, utilizatorii vor contacta Administratorul Site-ului – S.C. GRANNUS GENERIC S.R.L. cu sediul in București, str. Mihai Cioranu nr. 10, bl. 70B, sc. 1, et.6, ap. 25 sau adresa de email:office[at]grannus.ro, în vederea stabilirii termenilor și Condițiilor contractuale.

8. Legea aplicabilă.
Litigii Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de prezentele Termeni și Condiții Generale și Regulamentul de funcționare a site-ului, precum și toate efectele juridice pe care le produc acestea vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare.
Orice litigiu născut din sau în legătură cu prezentele Termeni și Condiții Generale și Regulamentul de funcționare a site-ului va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă de la sediul Administratorului site-ului.

9. Modificarea Termenilor și Condițiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din prezentele Termeni și Condiții Generale și Regulamentul de funcționare a site-ului sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabila și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site sau de Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și/sau utilizarea în orice mod a Serviciului.

10. Cookie-uri și IP-uri colectate

Informațiile pe care vom pun le dispoziția dumneavoastră în continuare sunt cu privire la politica cookie-urilor, la detaliile privind utilizarea, plasarea și administrarea acestora în interiorul site-ului www.picior-plat.ro/.

Ce sunt cookie-urile
Cookie-urile reprezintă fișiere foarte mici de date care se stochează in browserul utilizatorului cu scopul de a reține informații despre acțiunile acestuia efectuate în interiorul unui anumit site web.
Cookie-urile sunt o practică standard utilizată de majoritatea site-urilor care beneficiază de un număr ridicat de vizitatori. Rolul cookie-urilor este acela de a facilita accesul la informația prezentată în interiorul site-ului nostru, dar și de a asigura utilizatorului o experiență pozitivă la fiecare vizită.

Cum funcționează cookie-urile
Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea trimisă de către un web-server unui browser. Cookie-urile nu sunt fișiere active, nu conțin programe sau aplicații software, viruși, spyware și nu există posibilitatea de a accesa în niciun fel informațiile de pe hard-driverul utilizatorului.

Cookie-urile plasate de terți
Anumite părți ale site-ului nostru pot fi puse la dispoziția utilizatorului prin intermediul unor terțe părți (ex: video, reclame etc). Aceste terțe părți au dreptul de a instala propriile cookie-uri care poartă numele de “third party cookies” și care sunt adaptate la regulile de Conținut practicate de site, privitoare la acest tip de fișiere. Scopul pentru care terții setează propriile cookie-uri este acela de a urmări evoluția unei aplicații sau de a personaliza o aplicație activă în interiorul site-ului. Datorită modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile deținute de acest site.

Ce cookie-uri utilizează acest site
• Cookie-uri de performanță a site-ului
• Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
• Cookie-uri pentru geotargetting
• Cookie-uri de înregistrare
• Cookie-uri pentru publicitate

Ce tip de informații sunt accesate și stocate prin cookie-uri
Cookie-urile păstrează informații într-un fișier de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Web-serverul va recunoaște cookie-urile până în momentul în care acestea expiră sau sunt șterse.
Cookie-urile stochează informații importante care au rolul de a crește calitatea experienței utilizatorului în momentul navigării pe internet (ex. Setarea limbii în care se dorește utilizarea site-ului, păstrarea user-ului logat etc).

Importanța cookie-urilor pentru internet
Cookie-urile reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte care asigură funcționarea corectă și eficientă a internetului. Prin intermediul cookie-urilor fiecare utilizator de internet are parte de o experiență plăcută în acțiunea de navigare pe internet, aceasta fiind adaptată și personalizată conform preferințelor și intereselor fiecărui utilizator.
Dezactivarea unor cookie-uri poate face un anumit site imposibil de utilizat.

Cum putem dezactiva cookie-urile
Dezactivarea cookie-urilor poate împiedica utilizarea corectă și eficientă a site-urilor. Există posibilitatea de a realiza o setare din browser care să împiedice acceptarea cookie-urilor, însă acest lucru are consecințe în modul de interacțiune cu site-ul (ex. Imposibilitatea de a plasa comentarii în interiorul site-ului). Setarea pentru dezactivarea cookie-urilor se găsește, de regulă, în meniurile “Opțiuni” sau “Preferințe” din browserul utilizat.

În cazul în care aveți întrebări cu privire la informațiile prezentate, nu ezitați să ne contactați la office@grannus.ro.